Analyze of road transport dangerous goods security in Poland and the EU

Authors

  • Rafał Kopczewski Military University of Technology in Warsaw
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.023

Keywords:

road transport, dangerous goods, safety of transport

Abstract

Paper presents the most important aspects of safety in the transport of dangerous goods in Poland and the EU. The problems regarding procedures and potential threats of mentioned transport were presented. Furthermore statistical data on dangerous goods in Poland and the EU were stressed.. Finally the recommendations aimed at improving the safety of the described problem.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buchacar R., Grzegorczyk K., Towary niebezpieczne. Transport w praktyce. Wydawnictwo ADR, Błonie 2008.

Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Wydawnictwo naukowe PWN , Warszawa 2006.

Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R. Towary niebezpieczne w transporcie drogowym, Wydawnictwo Buch-Car, Błonie 2007.

Grzegorczyk K., Zmiany w przewozie towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, nr 1/2011.

Grzegorczyk K., Przewóz towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, nr 3/2011.

Kopczewski M., Toborski M., Pasek D., Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, Logistyka 6/2013.

Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, 12.07.2017.

Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K. i inni.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy 9/2009, Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 10/2009. CIOP, Warszawa 2009.

Nawrat S., Napieraj S.- Zagrożenie pożarowe w tunelach drogowych i kolejowych, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2/2005.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, styczeń 2012.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (synteza ustaleń i wnioski), Warszawa, 2011.

Nowacki G., Chmieliński M., Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 9/2017.

Nowacki G., Krysiuk C., Kopczewski R., Dangerous Goods Transport Problems in the European Union and Poland. Transnav: International Journal on Marine Navigationand safety of SeaTransportation. Vol 10 No 1, 2016.

Nowacki G., Walendzik M., System informacyjny – bezpieczne i chronione miejsca parkingowe. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2013.

Nowacki G., Krysiuk C., Olejnik K., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka 4/2015.

Nowacki, M. Walendzik, Zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych. Logistyka (4/2014).

Obolewicz A., Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Opakowanie 10/2008.

Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K, Transport drogowy towarów niebezpiecznych – prognoza na lata 2015-2020, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 4/2016.

Program budowy dróg krajowych na lata 2011 – 2015. Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 2011.

Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach – podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo pracy 9/2010.

Road freight transport by type of goods. EC, Eurostat statistics explained,http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-elained/index.php/Road_freight_transport_by_type_of_goods, 10 February 2016.

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006.

Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce – Raport z analizy podziału funkcjonalnego sieci drogowej ” wykonane w 2008 roku przez Politechnikę Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie GDDKiA.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).

Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973, s. 11.

Szczepaniak T. (red),. Transport i spedycja międzynarodowa. PWE, Warszawa 1985, s. 20.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2011, nr 227, poz. 1367.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62 poz. 627.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/, dostęp [05.06.2017].

Downloads

Published

2018-04-30

How to Cite

Kopczewski, R., & Nowacki, G. (2018). Analyze of road transport dangerous goods security in Poland and the EU. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(4), 66–74. https://doi.org/10.24136/atest.2018.023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>