[1]
Smyk , S. 2019. Services as a determinant of logistic design. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 24, 6 (Jun. 2019), 337–342. DOI:https://doi.org/10.24136/atest.2019.173.