Rusak, Z. (2017). Mercedes-Benz returns to hybrid drives. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(12), 24–31. https://doi.org/10.24136/atest.2017.047