The knowledge-based economy as a stage in the development of the economy

Authors

  • Małgorzata Madrak-Grochowska Nicolaus Copernicus University

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.009

Keywords:

knowledge-based economy, A. Toffler’s waves of civilization, J. A. Schumpeter’s waves of innovation

Abstract

The major objective of this article to attempt to show the model of a knowledge-based economy (KBE) as a stage in social, economic and institutional transformation, which has already been reached by highly developed economies. The research problem considered is examined against the background of the concepts A. Toffler?s waves of civilization and, J.A. Schumpeter?s waves of innovation with the use of the elements of historical and comparative analyses. The introduction outlines the context, objectives and the reasons for taking up the topic. The main part of the article presents the process of the evolution of the economy from a model of the agrarian economy, through the industrial and service-based economies to the knowledge-based economy and describes in detail the three stages of advancement of the knowledge-based economy with corresponding metrics. The last paragraph of the article presents the conclusions drawn from the analyses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atkinson, R. D. (2005). The Past and Future of America?s Economy: Long Waves of Innovation that Power Cycles of Growth. Waszyngton: Edward Elgar.
Balcerzak, A. P. (2011). Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych ? teoria i zastosowania, Nr 176.
Balcerzak, A. P. (2009), Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki. [in:] A. P. Balcerzak, E. Rogalska (scientific editor), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Balcerzak, A. P. (2009). Państwo w realiach ?nowej gospodarki?. Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Bacerzak, A. P. & Rogalska, E. (2008). Ochrona praw własności intelektualnej w warunkach nowej gospodarki. Ekonomia i prawo, 4.
Benkler, Y. (2008). Bogactwo sieci. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Boehlke, J. (2005), Prawo Moore?a, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja ? wyzwania dla ekonomicznej teorii firmy. [in:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz (scientific editor), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ?Dom Organizatora?.
Brazda, K. (2003). Czwarta fala. Wprost, 15/2003 (1063).
Ciborowski, R. & Grabowiecki, J. (2004), Innovation and technological competitiveness of Central and East European Countries. [in:] K. Piech (ed.), The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: Selected Issues, Londyn: School of Slavonic and East European Studies, University College London.
Czajka, Z. (2011). Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Drucker, P. F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Goban-Klas, T. & Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf (05.03.2015).
Gorzelak, G. & Olechnicka, A. (2003), Innowacyjny potencjał polskich regionów. [in:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Herman, A. (2003), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. [in:] I. K. Hejduk (ed.), Przedsiębiorstwo przyszłości ? nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
Karlik, M. (2007), Społeczeństwo informacyjne w globalnej przestrzeni. [in:] E. Okoń-Horodyńska (ed.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kelly, K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. Warszawa: WIG-Press.
Kleer, J. (2003), Czym jest G.O.W.? [in:] A. Kukliński (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych.
Klepacz, H. & Żółtowska, E. (2011), Uwagi o standardach kształcenia w Polsce w świetle wymogów gospodarki opartej na wiedzy. [in:] B. Poskrobko (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kukliński, A. (1999). Unia Europejska jako przełomowe wyzwanie dla Polski XXI wieku (artykuł dyskusyjny). Studia Europejskie, 1/1999. http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-1999_Kuklinski.pdf (05.03.2015).
Kukliński, A. (2001), Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku (szkic memoriału). [in:] A. Kukliński (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
Liberska, B. (2002), Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. [in:] B. Liberska (ed.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Madej, Z. (2006), Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów. [in:] E. Frejtag-Mika (scientific editor), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania. Warszawa: Difin.
Madrak-Grochowska, M. (2010), Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy. [in:] A. P. Balcerzak, E. Rogalska (scientific editor), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Madrak-Grochowska, M. (2013). Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru. Ekonomia i Prawo, vol. XIII, 3/2013. http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.027.
Milczarek, D. (2004). Unia Europejska a globalizacja. Studia Europejskie, 3/2004. http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2004_Milczarek.pdf (05.03.2015).
Noga, M. (2000). Makroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
Nowak, J. S. (2005), Społeczeństwo informacyjne ? geneza i definicje. [in:] G. Bliźniuk, J. S. Nowak (ed.), Społeczeństwo informacyjne 2005, Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski. http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf (05.03.2015).
OECD (2000). Knowledge Management in the Learning Society. Education and Skills. Paryż: Centre for Educational Research and Innovation. http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/Week11/oecd1.pdf (05.03.2015).
Piech, K. (2004a), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. e-mentor, 4 (6), październik 2004. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/75 (05.03.2015).
Piech, K. (2004b), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej. [in:] J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek (ed.), Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. http://www.academia.edu/8341414/Gospodarka_oparta_na_wiedzy_jako_etap_przemian_spo%C5%82eczno-gospodarczych_kraj%C3%B3w_transformacji_systemowej (05.03.2015).
Piech, K. (2004c), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce i w Zachodniej Europie z punktu widzenia zmieniającej się roli kapitału. [in:] W. Tarczyński (ed.), Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. http://www.academia.edu/8341350/Gospodarka_oparta_na_wiedzy_w_Polsce_i_w_zachodniej_Europie_z_punktu_widzenia_zmieniaj%C4%85cej_si%C4%99_roli_kapita%C5%82u (05.03.2015).
Polowczyk, J. (2007). Trzecia fala, czyli jak Alvin Toffler przewidział moherowe berety. Polityka, 16 (2601). http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/216104,1,jak-alvin-toffler-przewidzial-moherowe-berety.read (05.03.2015).
Poskrobko, B. (2011), Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy. [in:] B. Poskrobko (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
Przygodzki, Z. (2011), Region wiedzy ? wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu. [in:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki ? Innowacje ? Korporacje transnarodowe. Warszawa: Difin.
Rosati, D. (2007), Wiedza a rozwój gospodarczy. [in:] D. Rosati (scientific editor), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
Ryszkiewicz, M. (2004). Przyszłość w wykładniczym świecie. Polityka, 50 (2482). http://archiwum.polityka.pl/art/przyszloscnbsp;wnbsp;wykladniczymnbsp;swiecie,395494.html (05.03.2015).
Skrzypek, E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne ? regionalne aspekty rozwoju, Zeszyt nr 23. http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-23 (05.03.2015).
Wronowska, G. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. [in:] A. Manikowski, A. Psyk (scientific editor), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania. http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf (05.03.2015).

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Madrak-Grochowska, M. (2015). The knowledge-based economy as a stage in the development of the economy. Oeconomia Copernicana, 6(2), 7–21. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.009

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.