Limits to the European Commission ? Managing Services of General Interests

Authors

  • Jerzy Ząbkowicz Higher School of Duties and Logistics in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.021

Keywords:

European Union, European Commission, services of general interest, State aid, rules on competition

Abstract

Services of general interest form an essential element of the European model of society as a way to increase quality of life and to overcome social exclusion and isolation. They are also at the core of the public debate touching the central question of the role public authorities and the institutions of the European Union play in a market economy. The competencies and responsibilities conferred by the Treaty, the EU regulations and directives lay emphasis on the essential role and the wide discretion of national, regional and local authorities in defining, organizing, financing and monitoring services of general interest. The same time the EU Law provide the European Commission with a wide range of means of action to ensure the compliance of the process of organizing and financing such services according to a comprehensive regulatory regime at Community level to make them compatible with the internal market and to prevent a distortion of the competition rules. The paper indicates divergences of the points of view of public authorities and the Commission on their role, shared responsibility and powers in that process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cremona M., ed. (2011), Market integration and Public Services in the European Union, Oxford University Press, Oxford.
Kądzielski Z., Kulisiewicz T. (2010), Usługa powszechna w Polsce, Stan obecny i przyszłe wyzwania, Opracowanie przygotowane na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa.
Kobus R. (2006), Normalizacja w regulacjach powszechnych usług pocztowych, Komunikat, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3-4/2006.
Mendioroz M. (2010), Implementation of universal service under current EU regulatory framework for electronic communications, Directorate General Information Society and Media, Brussels, http://ec.europa.eu/information_society/ policy/ecomm/doc/library/public_consult/universal_service2010/presentations /s0102mendioroz.pdf. (20.02.2013).
Prosser T. (2005a), The limits of competition law: markets and public services, Oxford University Press, Oxford.
Prosser T. (2005b), Competition Law and Public Services: From Single Market to Citizenship Rights?, ?European Public Law?, Vol. 11, Issue 4.
Szyszczak E., Gronden J.W., eds. (2013), Financing Services of General Economic Interest. Reform and Modernization, T.M.C. Asser Press, The Hague. Thomson R., Boerefij J., Stokman F. (2004), Actor alignments in European Union decision making, ?European Journal of Political Research?, No. 43, http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6765.2004.00153.x.
Thomson R., Hosli M. (2006), Who has the power in EU? The Commission, Council and Parliament in Legislative Decision-making, Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 2, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00628.x.
Ząbkowicz J. (2010), Pomoc publiczna w Unii Europejskiej ? granice przyzwolenia. Case study sektora transportu lotniczego, ?Zeszyty Naukowe?, nr 26.
Dokumenty Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej
Altmark (2003), Sprawa C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Eur-Lex 62000CJ0280.
Biała Księga (2004), Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2004) 374 wersja ostateczna, Bruksela, 12.5.2004.
Ferring (2000), Sprawa C-53/00 Ferring SA przeciwko Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Eur-Lex 62000CJ0053.
TFUE (2007), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C/83/47, 30.03.2010 (wersja skonsolidowana).
UE (2010), Przewodnik dotyczący zastosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Komisja Europejska, SEC(2010) 1545 final z 7.12.2010.
UE (2011), Ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011)900 wersja ostateczna z 20.12.2011.
UE (2012A), Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2012)209 final z 8.5.2012.
UE (2012B), Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (SAM), Projekt opinii Komitetu Regionów, ECOS-V-035.
UE (2012C), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów ?Ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym?, 2012/C 229/18, Dz.U. UE C-229 z 31.7.2012.
WE (1996A), Services of General Interest in Europe, Communication from the Commission, Commission of the European Communities, COM(96) 443 final, Brussels, 11.9.1996.
WE (1996B), Commission notice on the de minimis rule for State aid (96/C 68/06), OJ C 068, Brussels, 6.3.1996.
WE (1997), Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, Dz.U. L 15 z 21.1.1998.
WE (1998), Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł konkurencji do sektora pocztowego i w sprawie oceny pewnych środków publicznych odnoszących się do usług pocztowych, Dz.U. C/39 z 6.2.1998.
WE (1999), Rozporządzenie Rady (WE) 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.U. L 83 z 27.3.1999 z późn.zm. WE (2001A), Usługi użyteczności publicznej w Europie, Komunikat Komisji 2001/C 17/04, Komisja Wspólnot Europejskich, Dz.U. C 17 z 19.1.2001.
WE (2001B), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dania 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art., 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz.U. L 10 z 13.1.2001.
WE (2002), Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), Dz.U. L 108 z 24.4.2002.
WE (2004), Rozporządzenie Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.U. L 140 z 30.4.2004.
WE (2005A), Zaproszenie do przedkładania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz.U. UE C 144 z 14.6.2005.
WE (2005B), Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005- 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2005)107 końcowy, 7.6.2005.
WE (2006A), Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, Dz.U. UE L 318 z 17.11.2006.
WE (2006B), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006.
WE (2006C), Opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie Białej Księgi nt. usług użyteczności publicznej, 2006/2101(INI), AD\619513PL.doc, 13.6.2006.
WE (2008A), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.U. UE L 214 z 9.8.2008.
WE (2008B), Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP), C(2007)6661, Bruksela, 5.02.2008.
Zielona Księga (2003), Green Paper on Services of General Interest, COM(2003) 270 final, Commission of the European Communities, Brussels, 21.05.2003.

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

Ząbkowicz, J. (2013). Limits to the European Commission ? Managing Services of General Interests. Oeconomia Copernicana, 4(3), 23–48. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.021

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.