Chosen Institutional Arrangements in Trading of Agricultural Land of the State Treasury in Poland

Authors

  • Renata Marks-Bielska University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • Karolina Babuchowska University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.024

Keywords:

Agency of Agricultural Real Estates (AARE), institutions, agricultural land, agrarian structure, Agricultural Property Stock of the State Treasury (APSST)

Abstract

This paper discusses the problem of state trading of agricultural land, for which is responsible a state institution ? the Agency of Agricultural Real Estates (AARE). The legal conditions and effects of activity were to present. Analysis was based on selected literature, data from the AARE and appropriate legal acts. In essence, the intervention of the Agency on the farmland market involves giving preference, when selling farmland, to people with adequate qualifications who run family farms. The distinguishing feature of the regional branch of the Agency in Warmia and Mazury is the considerable share of state-owned farmland found in this region in the past.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budzinowski R. (2009), Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Wyd. LexisNexis.
Czyżewski B. (2005), Koszty transakcyjne w agrobiznesie w Polsce po 1990 r. [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po wstąpieniu Polski do Unii europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Iwanek M., Wilkin J. (1998), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
Klimowicz E. (1997), Możliwości i bariery racjonalizacji gospodarki ziemią rolniczą w Polsce, ?Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS w Lublinie?, nr 2.
Kobyliński R. (2003), Nowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w aspekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [w:] M. Kłodziński W. Dz.U.n W. (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, PAN, IRWiR, AR w Szczecinie, Warszawa.
Majchrzak A. (2012), Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa w świetle nowych regulacji prawnych, ?J. Agribus. Rural Dev.?, No 2(24). Marks-Bielska R. (2010), Rynek ziemi rolniczej w Polsce ? uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Marks-Bielska R. (2011), Przekształcenia w byłym rolnictwie państwowym Warmii i Mazur i ich skutki [w:] B. Gaziński (red.), Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach. Doświadczenia, oceny, perspektywy, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Marks-Bielska R. (2012), Interwencyjna rola Agencji Nieruchomości Rolnych na rynku ziemi rolniczej [w:] R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.). Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Marks-Bielska R. (2013), Factors Shaping the Agricultural Land Market in Poland, ?Land Use Policy?, No 30.
Marks-Bielska R., Babuchowska K. (2012), Rola i miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej w woj. warmińsko-mazurskim [w:] R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Maśniak J. (2009), Regionalne zróżnicowanie obrotu ziemią rolniczą w Polsce, ?Roczniki Naukowe SERiA?, TOM XI, Zeszyt 4.
Michna W. (2005), Koncentracja wysokotowarowych i średniotowarowych gospodarstw rolnych w różnych rejonach kraju [w:] A. Stasiak, R. Horodeński (red.), Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Nawrocki T., Podgórski B. (2009), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych, ?Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G ? Ekonomika Rolnictwa?, Tom 96, Zeszyt 3.
Rok z nową ustawą. Biuro Rzecznika Prasowego ANR, ?Biuletyn Informacyjny?, MRiRW, ARiMR, nr 12/2012.
Rudnicki H. (1995), Gospodarka ziemią rolniczą w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Runowski H. (1992), Przekształcenia własnościowe w PGR ? stan dotychczasowy i perspektywa, ?Zagadnienia Ekonomiki Rolnej?, nr 4.
Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (2011), Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Rzeszutek J. (2012), Działalność Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie [w:] R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
Sikorska A. (2008), Nierynkowy (rodzinny) obrót ziemią, ?Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy?, nr 11.
Spychalski G. (2009), Jakość instytucji wspierających wieś i rolnictwo w Polsce [w:] K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.), Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, SGH, Warszawa.
Tomczak F. (2005), Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, PAN, IRWiR, Warszawa.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872).
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 ze zm.)
Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej ? w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r., nr 106, poz. 668).
Ustawa z 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.).
Ustawa z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382).
Wilkin J. (2005), Przestroga przed pochopnym działaniem, ?Nowe Życie Gospodarcze?, nr 21.
Woś A. (2000), Niedoskonałość rynków i ekonomia organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii, ?Wieś i Rolnictwo?, nr 3.
Zadura T. (2008), Kształtowanie struktury gospodarstw w wybranych krajach UE, ?Biuletyn Informacyjny?, MRiRW, ARiMR, nr 1-2.

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

Marks-Bielska, R., & Babuchowska, K. (2013). Chosen Institutional Arrangements in Trading of Agricultural Land of the State Treasury in Poland. Oeconomia Copernicana, 4(3), 81–102. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.024

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.