The role and tasks of the internal audit and audit committee as bodies supporting effective corporate governance in insurance sector institutions in Poland

Authors

  • Elżbieta Izabela Szczepankiewicz Poznan University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2012.021

Keywords:

insurance sector institution, corporate governance

Abstract

Faced with the risk of consecutive waves of financial crisis and economic recession, government committees, financial supervision authorities and financial institutions themselves ? both in Poland and worldwide ? have launched a number of measures to make the supervision of insurance sector institutions more effective, particularly in aspects related to efficient risk management and internal control. The article describes the impact of the amendment of laws and other regulations on the development of the present internal control systems in insurance sector institutions. It draws attention to the need for a new structure of the internal control system, and the role and purpose of the internal audit and the audit committee as the bodies supporting effective supervision in insurance undertakings and reinsurance undertakings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2007), załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., www.gpw.com.pl (stan na 10.03.2011r.)
Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003)
Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE, (Dz. Urz. UE L 323 z 09.12.2005)
Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (?), (Dz. Urz. UE L 157/87 z 09.06.2006, ze zm.)
Dyrektywa 2009/138/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz L 335, z 17.12.2009)
International Association of Insurance Supervisors (2008): Standard No. 2.2.6. on Enterprise Risk Management for Capital Adequacy and Solvency Purposes, www.iaisweb.org. (stan na 10.03.2011r.)
Kiedrowska M., Szczepankiewicz E.I (2011), Internal control in the concept of integrated Enterprise Risk Management (ERM) system in insurance undertakings, [in:] Zarządzanie finansami ? doświadczenia i perspektywy globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 640 (Finanse, Rynki, Ubezpieczenia Nr 38), Szczecin.
Rekomendacje dotyczące funkcjonowania komitetu audytu (2010), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Report of COSO II: Enterprise Risk Management ? Integrated Framework (2004), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commision, USA, www.sox-online.com /coso_ cobit. html (1.03.2011)
Report of COSO: Internal Control ? Integrated Framework (1992, 1994), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commision, USA, www.sox-online.com /coso_ cobit. html (10.03.2011r.)
Szczepankiewicz E.I. (2010), The conditions and rules of internal audit in local governments units, [in:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe nr 30 Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (1998, 2001, 2009), The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, www.iia.org (10.03.2009 r.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. 2005 nr 83 poz. 719).
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2010, nr 11, poz. 66).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1153).
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U Nr 77, poz. 649).

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

Szczepankiewicz, E. I. (2012). The role and tasks of the internal audit and audit committee as bodies supporting effective corporate governance in insurance sector institutions in Poland. Oeconomia Copernicana, 3(4), 23–39. https://doi.org/10.12775/OeC.2012.021

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.