(1)
Stehel, V.; Vochozka, M.; Kliestik, T.; Bakes, V. Economic Analysis of Implementing VMI Model Using Game Theory. oc 2019, 10, 253-272.