Stehel, V., Vochozka, M., Kliestik, T., & Bakes, V. (2019). Economic analysis of implementing VMI model using game theory. Oeconomia Copernicana, 10(2), 253–272. https://doi.org/10.24136/oc.2019.013