Krykavskyy, Yevhen, Olena Pokhylchenko, and Nataliya Hayvanovych. 2019. “Supply Chain Development Drivers in Industry 4.0 in Ukrainian Enterprises”. Oeconomia Copernicana 10 (2):273-90. https://doi.org/10.24136/oc.2019.014.