Abuzywność na przykładzie postanowień kredytów indeksowanych i denominowanych

Authors

  • Szymon Gola Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2023.009

Keywords:

abuzywność, kredyty frankowe, kredyty, finanse

Abstract

W artykule omówiono przykłady abuzywnych postanowień kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF. W ostatnich latach można było zaobserwować trudności ze spłatą tzw. kredytów frankowych. Kryzys ten spowodował również wzmocnienie najsilniejszych walut światowych, w tym franka szwajcarskiego. W konsekwencji w znaczny sposób wzrosła wysokość miesięcznych rat kredytów w tej walucie. Dla osób, które były obciążone zobowiązaniem kredytowym, stanowiło to konieczność spłaty kredytu o wartości dwu lub trzykrotnie większej, aniżeli pierwotnie zakładali. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie charakteru umów kredytowych zawieranych przez banki, a także postanowień zawieranych w tych umowach, gdyż obecnie przed sądami powszechnymi toczy się szereg spraw, w których kredytobiorcy zarzucają, że banki w umowach zawierały tzw. klauzule abuzywne. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione orzeczenia sądowe, których przedmiotem była kwestia abuzywności, co pozwoli zdefiniować pojęcie kredyty indeksowanego oraz denominowanego. Opracowanie wsparte jest o wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 100 osób poświęconej praktyce orzeczniczej w zakresie umów kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF. Jej celem było uzyskanie informacji o konsekwencjach zawarcia umów kredytów indeksowanych i denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

References

Barembuch, A. (2016), Kredyt frankowy a kredyt złotowy - perspektywa zmian clash-flow, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (82, nr 4, cz. 2).

Chybiński, R. (2021), Kredyty frankowe - Dura lex, sed lex? Prawo Działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Publicznego, (7-8).

Czech, T. (2017), Abuzywność klauzuli umowy kredytowej dotyczącej przeliczenia walutowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14), Monitor Prawa Bankowego, (2).

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. UE L 95, s. 29 ze zm.).

Kobylski, P. (2019), Postanowienia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej lub denominowanego w walucie obcej - studium problemu, Roczniki Nauk Prawnych Tom XXIX (nr 1).

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zarzadzanie_nieruchomosciami/76480 5,Klauzule-abuzywne-na-czym-polegaja-i-dlaczego-sa-zabronione.html (dostęp 22.05.2023 r.).

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20csk%20768-14-1.pdf (dostęp: 24.05.2023).

https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2018/artykul/kredyty-frankowe-aabuzywne-klauzule-waloryzacyjne (dostęp: 24.05.2023).

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf (dostęp: 24.05.2023 r.).

Matusiak-Frącczak, M. (2018), Polska praktyka orzecznicza w sprawie kredytów powiązanych z walutą obcą a wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.09.2017 r., C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA, EPS, (4).

Nowakowski, T. (2019), Abuzywność klauzuli indeksacyjnej i jej wpływ na skuteczność bankowego tytułu egzekucyjnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 4 dnia kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, Orzecznictwo Sądów Polskich (12).

Nowakowski, T. (2020), Konwersja umowy frankowego kredytu indeksowanego - glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.11.2018 r., VI ACa 694/18, Glosa (1).

Nowakowski, T. (2022), Skutki abuzywności klauzul umownych kształtujących istotne postanowienia stosunku prawnego - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 7.05.2021 r., III CZP 6/21, Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, (1).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2018 r., IV CSK 200/18, LEX nr 2565842.

Spyra, T. (2020), Zakres i skutki abuzywności klauzul przeliczeniowych - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.04.2019 r., III CSK 159/17, Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, (3).

Szymański, M. (2020), Ocena w świetle art. 3851 KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne, Monitor Prawniczy, (14).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2011 r., I CSK 46/11, Lex nr 1102253.

Wierzbowski, M. (2019), Niedozwolony mechanizm ustalania przez bank kursu waluty, Monitor Prawniczy, (22).

Downloads

Published

2023-07-07

How to Cite

Gola, S. (2023). Abuzywność na przykładzie postanowień kredytów indeksowanych i denominowanych . Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 2(2), 15–24. https://doi.org/10.24136/sepia.2023.009

Issue

Section

Articles