Wpływ Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na Polskie Orzecznictwo Sądowe

Authors

  • Aleksandra Kucharska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2023.011

Keywords:

orzecznictwo TSUE, orzecznictwo krajowe, kredyty frankowe

Abstract

W artykule omówiono wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie orzecznictwo sądowe. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie niezaprzeczalnego charakteru wpływu w polskiej doktrynie i judykaturze prawa Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione orzeczenia sądowe, których przedmiotem była kwestia ustalenia pierwszeństwa prawa krajowego przed prawem wspólnotowym, co pozwoli udowodnić bezapelacyjne działanie TSUE oraz jego konsekwencje. Opracowanie wsparte jest o wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 100 osób poświęconej praktyce orzeczniczej w zakresie umów kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF. Jej celem było uzyskanie informacji o konsekwencjach zawarcia umów kredytów indeksowanych i denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

References

Całka, E. (2016), Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy, Lublin.

Karta Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 Nr 23, poz. 90).

Kobylski, P. (2019), Postanowienia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej lub denominowanego w walucie obcej - studium problemu, Roczniki Nauk Prawnych Tom XXIX, (1).

Konobis-Romanowska, D. (2004), Kompetencje sądów krajowych - przegląd zagadnień [w:] D. Konobis-Romanowska (red.), Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Krzysztofik, E. (2012), Europejski charakter sądu krajowego, Lublin.

Nowakowski, T. (2020), Ocena abuzywności klauzuli indeksacyjnej w umowie kredytu indeksowanego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, Przegląd Sądowy (1).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 202).

Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 202).

Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003) (Dz.U. L 236 z 23.9.2003 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.).

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, pkt 11.2 (Dz.U. z 2005 r., poz. 744).

Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanse dello Stato przeciwko Simmenthal SpA [1978], ECR 629.

Wasilewski, T. (2009), Stosunek wzajemny. Porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń.

Wójtowicz, K. (2003), Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa.

Wróbel, A. (2005), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków.

Downloads

Published

2023-07-07

How to Cite

Kucharska, A. (2023). Wpływ Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na Polskie Orzecznictwo Sądowe . Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 2(2), 34–42. https://doi.org/10.24136/sepia.2023.011

Issue

Section

Articles