Making public transport accessible for disabled people

Authors

  • Ewa Raczyńska-Buława Łódź Agglomeration Railway

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.027

Keywords:

public transport, disabled passenger, services of people with disabilities

Abstract

People with disabilities have the right to an independent, independent and active life. They have the right to access goods and services enabling full participation in society. Accessible transport services are the key to all social activity ? learning, working, private life. In reality there are large differences between various elements of public transport system, which are primarily due to the existence of differences in legal provisions regulating each transport branch. This is the reason of differences in social inclusion level between particular country regions. It also causes economic exclusion of people with lower incomes who are unable to buy a car and adjust it to the needs of a disabled person.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annex to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services, Brussels, 2.12.2015, COM (2015) 615, final.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2011, nr 10.
Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2010, nr 11.
Dyr T., Prawa pasażera w przewozach autobusami i autokarami, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2013, nr 5.
Informacja o wynikach kontroli ?Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu?, Nr ewid. 6/2016/P/15/069/LBY.
Informacja o wynikach kontroli ?Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego, KIN.410.007.00.2015, Nr ewid. 26/2016/P/15/035/KIN.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r., Nr 50, poz. 475).
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 r.: Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.
Kowalski K., Planowanie dostępności ? polskie uwarunkowania prawne i praktyka, ?Niepełnosprawność ? zagadnienia, problemy, rozwiązania? 2013, nr 1 (6).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
Olszewska K., Czech P., Łazarz B., Cieśla M., Turoń K., Dostępność autobusowej komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Zabrze, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2016, nr 6.
Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, The Norwegian Ministry of the Environment: http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/projektowanie-uniwersalne/projektowanie-uniwersalne.%20Objasnienie%20koncepcji.pdf (dostęp: 28.06.2017 r.).
Raczyńska J., Ochrona praw pasażera w Unii Europejskiej, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2006, nr 1?2.
Raczyńska-Buława E., Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?, ?Technika Transportu Szynowego? 2017, nr 1?2.
Raczyńska-Buława E., Osoby starsze a miejski transport publiczny. Problemy i bariery mobilności, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2017, nr 1?2.
Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) ? Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922].
Rozporządzenie 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą: Dz.Urz. WE L 204 z 26.7.2006, s. 1?9.
Rozporządzenie 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się: Dz.Urz. WE L 356 z 12.12.2014, s. 110?178.
Rozporządzenie 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym: Dz.Urz. WE L 315 z 3.12.2007, s. 14?41.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: Dz. U. Nr 65, poz. 344.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie 2006/2004: Dz.Urz. WE L 334 z 17.12.2010, s. 1?16.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie Nr 2006/2004: Dz.Urz. WE L 55 z 28.2.2011, s. 1?12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych: Dz. U. 2012, poz. 526.
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13, z późn. zm.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się: Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1243.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym: Dz. U. 1997, Nr 96, poz. 591.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: Dz. U. 2001, Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

Raczyńska-Buława, E. (2017). Making public transport accessible for disabled people. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(7-8), 31–41. https://doi.org/10.24136/atest.2017.027

Issue

Section

Articles