Macroeconomic Functions of the European Union Budget and the Multinational Financial Framework for 2014-2020

Authors

  • Anna Wichowska University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.011

Keywords:

functions of the European Union budget, multiannual financial framework, finance of the European Union

Abstract

This study aims to identify macroeconomic functions of the EuropeanUnion budget and an indication of the possibilities and extent of the impact of thebudget on the economy of the Community, as well as evaluating the functions performedon the background of Multiannual Financial Framework for 2014-2020.The budget of the European Union ? despite many different opinions ? can actsand actually performs close macro functions which are attributed to the modernnational budgets. In order to demonstrate the veracity of this claim there werereviewed literature on the economic functions of the national budget, and it wasreferenced to the regulations of the functioning of the general budget of the EuropeanUnion. This demonstrated the specificity and limitations of the impact of thisbudget on the economies of the Member States. Functions which are performed bythe European Union budget were analyzed against the Multiannual FinancialFramework for 2014-2020. The result of this study shows that the budget of theEuropean Union performs five of the traditional functions of the state budget:redistributive, allocative, stimulus, information and control, and fiscal. But it doesnot perform the stabilizing function. The specificity of the impact of the EU budgetshows the Multiannual Financial Framework for 2014-2020, which includesa particularly difficult period in the history of the Community ? a period of recoveryfrom the financial and economic crisis, as well as discussions and seekinga compromise on the shape and the possible strengthening of European integration in support of the primary instrument of fiscal policy, which is the budget. Currentissues are therefore discussed in this paper, which are part of a Europe-wide debateon the future of the Community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cieślukowski M. (2004), Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Denek E., Sobiech, J., Wolniak J. (2005), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
Doliwa-Klepacki Z. (2005), Integracja europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy), Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Dullien S., Schwarzer D. (2007), Integrating the Marcro-economic Dimension intothe Budget: Reasons, Instrument and the Question of Democratic Legitimacy,?EU-Consent EU-Budget Working Paper?, No. 4.
Grabowski T. (2002), Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń.
Grabowski T. (2008), Unia Europejska ? mechanizmy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Gruszecki T. (2012), Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Hnatyszyn-Dzikowska A. (2009), Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, PWSZP, Piła.
Kaleta J. (1985), Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa.
Kawecka-Wyrzykowska E. (2009), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Kawecka-Wyrzykowska E., Barcz J., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja europejska, Wolters-Kluwer, Warszawa.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy ?Europy2020?, KOM (2011) 500, wersja ostateczna.
Krajewska A. (2005), Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce [w:]R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa
Mielczarczyk Z. (2001), Finanse, WSiP Warszawa.
Nowak-Far A. (2010), Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne,Tom VII, wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
Oręziak L. (2012), Negocjacje budżetu UE na lata 2014-2020,http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/120824_budzet2014_pl.htm (stan na12.09.2012).
Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Popławski K. (2011), Niemcy wobec Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiejna lata 2014-2020. Uwarunkowania i interesy, OSW, Warszawa.
Skiba L. (2010), Budżet Unii Europejskiej [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek,J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa.
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia2011 r. (2012), http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/26F522A9DF483A5BC1257A100028ECE9/%24File/447-Tom1.pdf (stan na 12.09.2012 r.).
Stefaniak J. (2009), Przyszłość Unii Europejskiej w aspekcie ekonomicznym ?reforma budżetu wspólnotowego [w:] M.J. Malinowski, S. Musiał (red), PrzyszłośćUnii Europejskiej. Aspekty polityczne, ekonomiczne, cywilizacyjne, WydawnictwoUniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Tokarski P. (2011), Budżet UE jako narzędzie wdrażania strategii Europa 2020,[w:] M. Kaczor, P. Tokarski (red.), Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja nakryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, PISM, Warszawa.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane Traktatuo Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) Dz.U. C115 z 9.5.2008.
Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramyfinansowe na lata 2014?2020, COM(2012) 388, wersja ostateczna.
Żyżyński J. (2009), Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia., PWN,Warszawa.
MEMO/11/459 z dn. 29.06.2011, Mity na temat budżetu UE oraz wieloletnich ramfinansowych (2011), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-459_pl.htm, (stan na 12.09.2012).

Downloads

Published

2013-06-30

How to Cite

Wichowska, A. (2013). Macroeconomic Functions of the European Union Budget and the Multinational Financial Framework for 2014-2020. Oeconomia Copernicana, 4(2), 21–37. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.011

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.