Harmonization of investment services in the European Union - the example of investment funds

Authors

  • Marek Popielas Warsaw School of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2012.004

Keywords:

European Union, investment services, investment funds

Abstract

This paper aims to present the level of harmonization of investment services in relation to the European investment funds? market. The author, in an attempt to systematize different types of investment services in Europe, refers to the European Freedoms and presents the key reasons for the harmonization of investment services. An important part of the study is to present the role of investment funds in the financial sector, as well as the crucial benefits of participation in the funds. By using the method of analysis of the sources, the author makes a review of the European regulations on investment funds, both the law and the recommendations of regulators. From the perspective of recent legislation changes the study highlights their possible implications, especially for less developed countries of the European Union. Complementing the current picture of harmonization the author, by referring to the substantial transformation of the common market of the European Union in 2004, makes review of dynamics of this sector, based on basic statistics. What is worth paying attention in this context is that there is still a slight share of the newly acceding countries. Verification of accuracy of the author?s observations may become the subject of wider discussion on the harmonization of financial services in this area, taking into account time necessary to assess the impact of European regulations currently being implemented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Kaber M. (2004), Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
Bernaś B. (red.) (2006), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Dyl M. (2001), Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa.
Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), Dz.U. L 375 z 31.12.1985.
Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych, Dz.U. L 41 z 13.2.2002.
Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do inwestycji UCITS, Dz.U. L 41 z 13.2.2002.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), Dz.U. L 302 z 17.11.2009.
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.U. L 145 z 30.04.2004
Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376 z 27.12.2006.
EFAMA, Quarterly Statistical Release, No. 20, 24, 28, 32, 36 i 40, http://www.efama.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=75&Itemid=-99 (stan na dzień 28 lutego 2011 r.).
Jednolity Akt Europejski, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index htm#founding.
Lange O. (1963), Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa.

Downloads

Published

2012-03-31

How to Cite

Popielas, M. (2012). Harmonization of investment services in the European Union - the example of investment funds. Oeconomia Copernicana, 3(1), 73–88. https://doi.org/10.12775/OeC.2012.004

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.