Passenger transport in the Strategy Towards the Responsible Development

Authors

  • Małgorzata Kozłowska University of Technology and Humanities in Radom
  • Andrzej Abramowicz University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.026

Keywords:

bus, passenger transport, transport network, regionalization of transport, balanced regional development

Abstract

The new development model, described in the Strategy Towards the Responsible Development, adopted by the Council of Ministers on February 14th, 2017, is above all the responsible development and socially and territorially balanced. The strategy is a crucial document of the Polish state in area of average- and long-term economic policy, that defines, according to the government, the new model of Poland?s development, including regional development - balanced, evenly covering the whole country and taking into account the diversity and specificity of Polish cities, small towns and villages. Each such an area of the country must be included into developmental processes, by identifying and supporting its individual resources and the unique potential. In the article assumptions of this strategy referring to the public transport were presented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu ? dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
Dyr T., Abramowicz A., Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2016, nr 7?8.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2011, nr 10.
Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2013, nr 11.
Dyr T., Pomykała A., Raczyński J., Finansowanie rozwoju sieci TEN-T z instrumentu ?Łącząc Europę?, ?Technika Transportu Szynowego? 2015, nr 4.
Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region?s competitiveness, ?Central European Review of Economics & Finance? 2014, Vol. 6, No. 3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych: Dz. Urz. WE L 307 z 28.10.2014, s. 1?20.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM (2013) 17.
Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2016, nr 10.
Projekt eBus Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu publicznego.
Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2016, nr 10.
Raczyńska-Buława E., Osoby niepełnosprawne w systemie transportu publicznego, ?Technika Transportu Szynowego? 2017, nr 5.
Raczyńska-Buława E., Osoby starsze a miejski transport publiczny: problemy i bariery mobilności, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2017, nr 1?2.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.
Transport ? Wyniki działalności w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
Wolański M., Pieróg M., Rozwój komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009?2015, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2017, nr 6.
Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2017.

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

Kozłowska, M., & Abramowicz, A. (2017). Passenger transport in the Strategy Towards the Responsible Development. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(7-8), 22–30. https://doi.org/10.24136/atest.2017.026

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)