Is There any Demand For the Workers Aged 50+ in Poland?

Authors

  • Anita Richert-Kaźmierska Gdansk University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2013.023

Keywords:

ageing of the population, workers aged 50

Abstract

The process of ageing affects all the European Union Member States, including Poland. According to forecasts by the Central Statistical Office, in 2035, the population of Poland will decrease in relation to 2010 by more than 2 million, and the share of people aged 50+ in the total population will increase from 34.8% to 46.6% (Prognoza ludności 2009). In the context of current and projected demographic changes, a discussion is taking place and actions are taken to ? on the one hand ? extend the period of Poles' economic activity and ? one the other hand ? implement age management systems in enterprises, enabling the efficient exploitation of the potential of workers aged 50+.  The paper considers the problem of the situation of people aged 50+ in the Polish labour market. The main objective is to find out whether in Poland there is a need for the work performed by people aged 50+. The employers' views on workers 50+ and the possibilities and conditions of employment of this group are presented. The paper uses and confronts statistics related to the labour market (BAEL) and the results of quantitative and qualitative research carried out by selected Polish research centres within the framework of projects co-financed from EU funds.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Activating Senior Potential in Ageing Europe. Results of ASPA Project (2010), ?European Policy Brief?, http://www.aspa-eu.com/FP7%20Policy%20Brief %202%20January%202010%20-%20concept.pdf (12.03.2013).
Adamkiewicz-Drwiłło (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń.
Chłoń-Domińczak A. (2013), Czy pracodawcy są przygotowani do starzenia się pracowników?, http://www.ekonomia24.pl/artykul/919348.html (25.022013).
Dalen H., Henkens K., Schippers J. (2010), How do employers cope with an ageing workforce? Views from employers and employees. ?Demographic Research?, No. 22.
Fryca J., Majecka B. (ed.) (2010), Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, PTE, Gdańsk.
Fura M., Fura B. (2012), Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, ?Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu?, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 24.
Gawroński M. (2009), Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. Raport z badań, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
Goldthorpe J. (1997), Current issues in comparative macrosociology. ?Comparative social research?, Vol. 16.
Grzenda W. (2012), Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu regresji Poissona. ?Przegląd statystyczny?, Vol. LIX, No. 2.
Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce (2012), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Kwiatkowski A. (2011), Czemu w Polsce rodzi się mało dzieci? Diagnoza najważniejszego problemu demograficznego przed jakim stoi współczesna Polska, Warszawa.
Liwiński J., Sztanderska U. (2010a), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa.
Liwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Mazur A. (pierwszy autor) (2009), Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Raport końcowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk.
Nowe spojrzenie na pracowników 50+. Wyniki dla Polski (2013), http://www.manpower.pl/badania (15.02.2013).
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 r. (2012), GUS, Warszawa- Bydgoszcz.
Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku (2012). Materiały informacyjne GUS, Warszawa.
Perek-Białek J., Turek K., Aktywizacja osób starszych. Projekt ASPA (2013), http://www.pbsdga.pl/repository/files/Wyniki/2010/50plus_3_projekt_aspa_j_pe rek_bialas.pdf (12.01.2013).
Polak A., Porzych K., Kędziora-Kornatowska K., Motyl J., Porzych M., Słupski M., Lackowska D. (2007), Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii ? interdyscyplinarnej nauki o starzeniu się i starości, ?Gerontologia Polska?, Vol 15, No. 3.
Population and social conditions (2013). Eurostat. Statistics in focus 57/2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (12.012013).
Prognoza ludności na lata 2008-2035 (2009), GUS, Warszawa.
Prognoza Pracodawców RP na rok 2013, z dnia 28 lutego 2012r., http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,5546,prognozy-pracodawcow-rp-na- 2013-r-.html (22.02.2013).
Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 1950-2011 (2013). http://www.stat.gov.pl/gus/5840_894_PLK_HTML.htm (10.02.2013).
Schimanek T. (2006), Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa.
Stanowisko Pracodawców RP z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyznawania pracownikom powyżej 50. roku życia dodatkowych dni wolnych,
http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,5575,pracownicy-50-potrzebujarozsadnego- wsparcia.html (22.03.2013).
Stround D. (2005), The 50 ? plus market, Kogan Page Limited, Londyn.
The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060), Forthcoming European Economy 2/2009.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 637).
Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy (2006). Raport z badań, Żorska Izba Gospodarcza, Żory.
Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T. (2007), Starość jako wyzwanie, ?Gerontologia Polska? Tom 16, nr 3.

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

Richert-Kaźmierska, A. (2013). Is There any Demand For the Workers Aged 50+ in Poland?. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 8(3), 123–135. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2013.023

Issue

Section

Labour Markets Economics

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.