Small and medium enterprises and the support policy of local government

Authors

  • Mieczysław Adamowicz Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
  • Aldona Machla Warsaw University of Life Sciences

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2016.024

Keywords:

small and medium enterprises sector, support policy of SME, factors and barriers for SME’s development

Abstract

The subject of this research are small and medium enterprises (SME) in the Polish economy, the support of this sector by local government and the functioning of small and medium enterprises in the local system of the town and commune of Pułtusk. The aim of this study is to present the condition and the role of SME in the local systems in light of the selected features of this sector in the country and evaluation of support for SME given by local government of the town and the commune. The case study research methods applied were literature research, documentation review and survey-based research using questionnaire. The survey was conducted in spring, 2014, on a random sample. The research resulted in learning the profile of a local entrepreneurs and the action characteristics of SME in the examined unit. The diagnosis of the sector?s situation was made, the stimulating and limiting factors of its prosperity were identified. The SME support system of local government and the entrepreneurs? expectations towards commune government in the field of development of local enterprises were evaluated. The results and conclusions confirm the need for development of local government activity in formulating and implementation of the development of local enterprises policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamowicz, M. (2003). Kształtowanie rozwoju lokalnego. In M. Adamowicz (Ed.). Strategie rozwoju lokalnego. T. 2: Aspekty instrumentalne. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Bończak-Kucharczyk, E., Herbst, K., & Chmura, K. (1998). Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno ? Ekonomicznych. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Coad, A. (2009). The Growth of Firms: a Survey of Theories and Empirical Evidence. Cheltenham: Edward Elgar.
Czaja, I., & Śliwa, R. (2003). Systemy wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., & Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. K. (1998). Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
Index of Ekonomic Freedom (2014). The Heritage Foundation and Wall Street Journal. Retrieved from http://www.heritage.org.
Janiuk, I. (2004). Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej. Warszawa: Difin.
Kochmańska, M. (2007a). Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm. Zarządzanie i Marketing. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 1.
Kochmańska, M. (2007b). Działalność gospodarcza gminy środkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Zarządzanie i Marketing. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 1.
Lisowska, R. (2004). Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych województwa łódzkiego. Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2.
Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie: wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Warszawa ? Poznań: Wydawnictwa Naukowe PWN.
Maśloch, G., & Sierak, J. (Eds.) (2013). Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Matejun, M. (2012). Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. In A. Adamik (Ed.). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu. Warszawa: Difin.
Matejun, M., & Szczepańczyk, M. (2003) System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. In S. Lachiewicz (Ed.). Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie ? struktura ? warunki działania. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Onak-Szczepanik, B. (2006). Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. 9.
Safin, K. (2002). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Safin, K. (2008). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Schmiemann, M. (2008). Enterprises by Size Class-overview in the EU. Eurostat Statistics in Focus, 31.
Skica, T. (2007). Podstawowe wymiary relacji samorządu gminnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. e-Finanse: finansowy kwartalnik internetowy, 2.
Skowronek-Mielczarek, A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
Smallbone, D., &Walter F. (2001). The Role of Government in SME Development in Transition Economies. International Small Business, 19(4).
Smolarek, M. (2008). Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie częstochowskim. Zarządzanie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2.
Smolarek, M., & Dzieńdziora, J. (2011). Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zarządzanie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2.
Statut Gminy Pułtusk uchwała Nr XXXIII/262/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dn. 18 marca 2013 roku.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, 2013.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk do roku 2020.
Strużycki, M. (Ed.) (2004). Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Strużycki, M. (Ed.) (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
Szot-Gabryś, T. (2013). Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, 6(1).
Szot-Gabryś, T. (2010). System wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Tarnawa, A., & Zadura?Lichota P. (Eds.) (2013). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Warszawa: PARP.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
Wach, K. (2007). Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. MBA, 6(87).
Woźniak, M. (2010). System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza.

Downloads

Published

2016-09-30

How to Cite

Adamowicz, M., & Machla, A. (2016). Small and medium enterprises and the support policy of local government. Oeconomia Copernicana, 7(3), 405–437. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.024

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.