Economic calculation in infrastructure policy in Polish road development

Authors

  • Jacek Brdulak SGH Warsaw School of Economy
  • Piotr Pawlak Motor Transport Institute

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.180

Keywords:

economic calculation, road, development, infrastructure, infrastructure policy

Abstract

Paper discussed research that uses economic calcula-tion methods referring to infrastructural policy in Polish road engineering. The first part of the article sets out the reasons for conducting this type of research and the current road development policy in Poland. It turns out that the economic calculation of the effects of the creation of new sections of main roads is not widely used, and in infrastructure programs, old, though still valid, plans from 50 years ago have been replicated for decades. Thus, in the assumptions of the current investment policy, specialist assessments are based on theoretical truths, which are often unrelated to the current, dramatic situation of road construction and its users. Next, the economic calculation methods are briefly described and summarized the research carried out by the authors of the article for the Ministry of Development entitled: Analysis of the impact of the road infrastructure built on the level of economic activity in the surrounding territorial units.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bonsall P., Can induced traffic be measured by surveys?, Transportation 23, 1996,

Brdulak J. (kier.), Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Florczak E., Raport końcowy do umowy nr DSR/BDG-II/POPT/100/17 pt. Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Warszawa 2017.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B.; Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Logistyka, 2014, nr 3,

Brdulak J., Pawlak P.; Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, Transport Samochodowy, 2016, nr 1,

Brdulak J., Pawlak P.; Polska Wschodnia infrastrukturalne pogranicze czy peryferie?, Logistyka, 2015, nr 3,

Brdulak J., Pawlak P.; Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 1,

Brdulak J., Pawlak P.; Rachunek ekonomiczny w praktyce inwestycji drogowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2016, nr 6,

Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2013,

Brdulak J., Zakrzewski B., Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centers, The Archives of Transport, 2013,

No 3-4,

Brdulak J., Zakrzewski B.; Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce, Transport Samochodowy, 2008, nr 1,

Brdulak J.; Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski, SGPiS, Warszawa 1989,

Komornicki T. z zesp.; Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.

Krysiuk C., Brdulak J., Banak M.; Mobilność i komunikacja w miastach polskich, TTSz – Technika Transportu Szynowego, 2015, nr 12,

Niedziółka D. (red. nauk.); Zielona energia, CeDeWu, Warszawa 2012,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. nr 187, poz. 1446),

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy do roku 2030, Deloitte, Warszawa, marzec 2015,

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013,

Sulmicki M.; Obsługa komunikacyjna Obszaru Metropolitarnego Warszawy w latach 2005 – 2012 w kontekście trwałego i zrównoważonego rozwoju subregionu, MBPR w Warszawie, „Mazowsze. Analizy i Studia”, 2014, z. 41,

The Department of Transport, The Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment, Trunk roads and the generation of traffic, Chairman: Mr D. A. Wood QC, December 1994, London: HMSO,

Wilk T., Pawlak P., Kongestia transportowa, Logistyka, 2014,

nr 6.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Brdulak, J., & Pawlak, P. (2018). Economic calculation in infrastructure policy in Polish road development. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 812–817. https://doi.org/10.24136/atest.2018.180

Issue

Section

Articles