Dilemmas of Financial Reporting as the Reliable Information Source of an Entity Performance Results

Authors

  • Joanna Zuchewicz Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.012

Keywords:

financial reporting, stakeholders, financial statements users, IASB, FASB, international standards

Abstract

The objective of the hereby paper is to indicate, on the one hand, the need for transformations in financial reporting as the basic source of information about the financial situation of an economic entity indispensable in the decision making process by its users, and on the other to provide the analysis of the adopted reporting reconstruction directions validity, as suggested by international financial community. On the basis of comments and reservations presented by practitioners and the analysis of research conducted by scientific circles the thesis is put forward by the Author that the suggested extension of information scope to be disclosed in obligatory financial reports proposed by the authorities responsible for the preparation of international accounting standards will not increase the usefulness of information they include and will not influence higher security of business transactions. The paper is divided into there interrelated parts. The first presents the overview of critical opinions expressed by financial circles regarding accounting as the system generating information about the achievements of entities operating at the global market. The second refers to an entity stakeholders and their information needs. Irrespectively of opinions about the primacy of investors and their rights in making investment decisions it is of great importance to meet the needs of the remaining interest groups by means of providing both reliable and useful information in financial statements. The final part of the paper presents an outline of undertaken and suggested restructuring directions in financial reporting proposed by IASB and FASB, as the institutions responsible for preparing international accounting standards. This part also discusses the selected suggestions by Polish researchers regarding the form and content of particular components included in a financial statement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alali F., Cao L. (2010), International Financial Reporting Standards ? Credible and Reliable? An Overview, ?Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting?, Vol. 26.
Bogle J.C. (2008), Enough. True Measures of Money, Business and Life, Wiley, New York.
Conceptual Framework Project, Phase C, FASB (2010), http://www.fasb.org/projekt/cf_
phase-c.shtml, access 20.05.2011.
Cyert R.M., Ijiry Y. (1974), Problems in implementing Trueblood report, ?Journal of Accounting Research?, Supplement.
Friedman T.L. (2006), Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku [The world is flat. Short history of the 21st century], Rebis Publishers, Poznań.
Discussion Paper Preliminary Views on Financial Statement Presentation, www.iasb.org, access 20.01.2012.
Dziawgo D. (2011a), Relacje inwestorskie. Ewolucja ? funkcjonowanie ? wyzwania [Investor relations. Evolution ? functioning ? challenges], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
Dziawgo D. (2011b), ?Nowe? sprawozdanie finansowe ? głos w dyskusji [?New financial statement ? voice in a discussion], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 62 (118), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 83 ? 98.
Gierusz J. (2010a), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień [Costs and revenues in the perspective of superior accounting rules, concepts, classification, presentation scope], 3rd extended edition, Oddk Gdańsk Publishers, Gdańsk 2010.
Gierusz J. (2010b), Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego[The evaluation of financial statement draft prepared by IASB and FASB], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 56 (112), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 49 ? 58.
Gierusz J. (2010c), Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w świetle projektu sprawozdania finansowego IASB/FASB [Measurement and presentation of financial result in the perspective of IASB/FASB financial statement], [in:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe [Risks in business transactions vs. balance law], edit. E. Mączyńska, Z. Messner, PTE [Polish Economic Society], SKwP Publishers, Warsaw, pp. 19 ? 32.
Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa ? dylematy wyceny w rachunkowości [Historical cost or fair value ? dilemmas of valuation in accounting], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 62 (118), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 111 ? 126.
IASB (2008), Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper, London, May 2008.
IASCF (2009), Conceptual Framework, IASC Update, London, March 2009.
Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (2008), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu [Problems of regions future. Searching for a new paradigm], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [The Ministry of Regional Development], Warszawa.
Kamela ? Sowińska A.(2007), Rachunkowość na zakręcie [Accounting taking a turn], [in:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro [Accounting yesterday, today, tomorrow], SKwP Publishers, Warsaw.
Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny) [Economic value vs. the paradigm of balance method (discussion article), ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 38 (94), SKwP Publishers, Warszawa, pp. 128 - 149.
Kędzior M, Grabiński K. (2011), Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej [Assessment of the project prepared by IASB and FASB on conceptual framework in financial reporting], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 61 (117), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 55 ? 87.
Luty Z. (2010a), Wirtualny wymiar informacji finansowych [Virtual dimension of financial information], [in:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe [Risks in business transactions vs. balance law], edit. E. Mączyńska, Z. Messner, PTE [Polish Economic Society], SKwP Publishers, Warsaw, pp. 33 ? 42.
Luty Z. (2010b), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej [Directions of changes in financial reporting], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 56 (112), SKwP Publishers, Warszawa, pp. 127 ? 138.
Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy [Creating corporate value for stakeholders], [in:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością [Finance management. Investments, corporate valuation, value management], edit. D. Zarzecki, The University of Szczecin Scientific Bulletins No. 639, Szczecin, pp. 855 ? 870.
Mączyńska E. (2009), Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne [Risks in business transactions. Systemic and strategic dilemma], [in:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? [Meanders of corporate bankruptcy. A failure or a second chance?], edit. E. Mączyńska, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 31 ? 62.
Michalak J. (2010), Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w kontekście oczekiwań interesariuszy [Presentation of financial statements in an electronic form by the largest economic entities in Poland in the context of stakeholders? expectations], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 59 (115), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 69 ? 94.
International Accounting Standard 1 (2008), Presentation of Financial Statements, IAS 1 [in:] Commission Regulation (EC) No. 1274/2008 of 17 December 2008 r., amending Regulation (EC) No. 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with the regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 1 , EU Journal of Laws 08.339.3., of 18 December 2008.
International Accounting Standard 1 (2008), Presentation of Financial Statements, IAS 1 [in:] Commission Regulation (EC) No. 149/2011 amending Regulation (EC) No. 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with the regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and the Council as regards Improvements to International Financial Reporting Standards (IFRS), EU Journal of Laws 2011.46.1, of 18 February 2011.
Online reporting. Practical proposals for reporting corporate performance online, (2007), CIMA, PriceWaterhouseCoopers.
Presentation of Items of Other Comprehensive Income, IASB (2010), http://www.iasb.org, access 28.12.2010.
Simons R. (2005), Czy wiesz, jak duże ryzyko ukryte jest w twojej firmie? [Are you aware how big is the risk hidden in your company?], Harvard Business Review, Poland.
Statement of Financial Accounting Concept No.8, FASB (2010), http://www.fasb.org/ cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere = 1175821997186&blobheader=application%2Fpdf, access 06.04.2011.
Stiglitz J. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte [The roaring nineties], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym [Measurement and presentation of the capital company comprehensive result in its financial statement], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 59 (115), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 117 ? 139.
Walińska E. (2010), Bilans ? propozycje nowej formuły sprawozdawczej [Balance sheet ? proposals for the new reporting formula], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 56 (112), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 267 ? 281.
Walińska E., Bek?Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie [The report on comprehensive income in the practice of some companies listed on Warsaw Stock Exchange , ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 62 (118), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 325 ? 341.
Zuchewicz J. (2010a), Nowy wymiar cech jakościowych sprawozdawczości finansowej [New dimension of financial reporting characteristics], [in:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami [Systems for costs and accomplishments management], edit. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław University of Economics Research Works No. 122, Wrocław University of Economics Publishing House, Wrocław, pp. 494 ? 501.
Zuchewicz J. (2010b), Perspektywy rozwoju regulacji rachunkowości w kontekście konwergencji MSSF z US GAAP [Perspectives of accounting regulations development in the context of IFRS and US GAAP convergence], [in:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce [Perspectives of accounting, analysis and financial audit development in theory and practice], edit. B. Micherda, Studies and Research Papers of Cracow University of Economics No. 14, Vol. II, Cracow University of Economics Publishing House, Cracow, pp. 366 ? 374.
Zuchewicz J. (2011), Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych [Accounting policy of an entity and the presentation of its changes in a financial statement in line with Polish and international regulations], ?Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości? [?Theoretical Bulletins of Accounting?], Volume 60 (116), SKwP Publishers, Warsaw, pp. 337 ? 349.

Downloads

Published

2012-06-30

How to Cite

Zuchewicz, J. (2012). Dilemmas of Financial Reporting as the Reliable Information Source of an Entity Performance Results. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 7(2), 77–95. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.012

Issue

Section

Financial markets and finance management