Asset sources of competitive advantage of SMEs from high-tech sector in the region of greater Poland

Authors

  • Małgorzata Gajowiak Poznań University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.030

Keywords:

soft assets, competitive advantage, high-tech sector, innovations, SME’s

Abstract

The article tackles the question of the ever-growing importance of soft factors of production in the process of competitive advantage for contemporary enterprises. This condition has resulted from turbulent environment characterized by increasing competition, generalized uncertainty and information asymmetry. Based on the above assumption during 2013?2014 a research project was carried out on the role of intangible resources in the process of gaining advantage over competitors in high-tech companies from Greater Poland. The study was carried out for the given population and conducted using the CATI method. On the basis of responses to the questions in the survey, one can conclude that these companies implement modern management paradigm and its activities are based largely on soft resources, which are impossible to be copied and on skills in the form of human capital, propensity for learning and the social capital of employees. The findings of the project can serve as a valuable clue for those companies which at the moment do not demonstrate a prospective approach to achieving entrepreneurial categories in practice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adler, P, & Kwon S. (2002). Social capital: the good, the bad and the ugly. In E. L. Lesser (Ed.), Knowledge and social capital: foundations and applications. Boston: Butterworth-Heinemann.
Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej (2010). Warszawa: Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki.
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1).
Bauman, Z. (2001). O pożytku z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem prowadzone przez K. Testera. Warszawa: Sic.
Bąkowska, B. (2014). Kooperacja reakcją przedsiębiorstw na niestabilność otoczenia. In T. Pakulska (Ed.). Niestabilność otoczenia wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Bendkowski, J. (2012). Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacji. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Burnard, K., & Bhamra, R. (2011). Organizational Resilience: Development of a Conceptual Framework for Organisational Responses. International Journal of Production Research, 49. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2011.563827.
Chen, C. C. (2008). An Objective-oriented and Product-line-based Manufacturing Performance Measurement. International Journal of Production Economics, 112. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.03.016.
Coleman, J.S. (1990). Foundation of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
Easterby-Smith, M., Lyles, M. A., & Petraf, M. A. (2009). Dynamic Capabilities: Current Debates and Future Directions. British Journal of Management, 20, S1-S8. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00609.x.
Edvinsson, L., & Malone, M. S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study research. Academy of Management Review, 14. http://dx.doi.org/10.2307/258557.
Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gajowiak, M. (2010). Sources of social capital creation. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology.
Gajowiak, M. (2012). Kapitał społeczny. Przypadek Polski. Warszawa: PWE.
Gajowiak, M. (2013). The role of social capital institution in internationalization activity of SME from food sector, Oeconomia Copernicana, 4. http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2013.031.
Gierszewska, G. & Romanowska, M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
Granovetter, M. S.(1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 6.
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of a firm. Strategic Management Journal, 17(1).
Griffin, R. W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Sankowska, A., & Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania. Kraków: Oficyna Wyd. Wolters Kluwer.
Grzanka, I. (2009). Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.PL.
Hamel, G. & Prahald, C. K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branża i tworzenia rynków przyszłości. Warszawa: Business Press.
Hausner, J. (2010). Za dużo kapitalizmu, za mało kapitału społecznego. In Bohaterowie polskiej transformacji. Warszawa: Wydawnictwo W.A.D.
Hayes, R. H., & Upton, D. M. (1998). Operation-based Strategy. California Management Review, 40.
Innovation Union Scoreboard (2013). European Union.
Ismail, H. S., Poolton, J., & Sharifi, H. (2011). The Role of Agile Strategic Capabilities in Achieving Resilience in Manufacturing-based Small Companies. International Journal of Production Research, 49. http://dx.doi.org/10.1080/ 00207543.2011.563833.
Janasz, W.(2012). Kreatywność i innowacyjność organizacji. In J. Wiśniewska & K. Janasz (Eds.) Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Difin.
Januszek, H. (2004). Kapitał społeczny na rynku pracy. In H. Januszek (Ed.). Kapitał społeczny aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań: Wydawnictwo AE Poznań.
Jashapare, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross ? Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, 11.
Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology. Organization Science, 3. http://dx.doi.org/10.2307/2635279.
Konkurencyjność sektora wysokiej techniki (2009). Warszawa: Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki.
Koźmiński, A. (1996). Teoria i praktyka zarządzania na przełomie XX i XXI wieku. Transformacja, 1-2.
Lauzikas, M., & Dailydaite, S. (2012). Benefits of social capital for sustainable innovation capabilities. Journal of Security Suitability Issues 2(3).
Lauzikas, M., & Dailydaite, S. (2015). Impacts Of Social Capital On Transformation From Efficiency To Innovation-driven Business. Journal of Business Economics and Management, 16. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2012 .754374.
Libertowska, A. (2011). Prognoza kapitału społecznego i przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz sposoby stymulowania jego wzrostu. Zeszyty Naukowe: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, 22.
Lin, N. (2000). Inequality in social capital, Contemporary Sociology, 29(6). http://dx.doi.org?10.2307/2654086.
Liu, Y., & Liang, K. (2014). Evaluating and developing resource-based operations strategy for competitive advantage: an exploratory study of Finnish high-tech manufacturing industries. International Journal of Production Research, 53(4). http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2014.932936.
Machaczka, J. (2014). Wstęp. In J. Machaczka (Ed.). Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Matysiak, A. (1999). Źródła kapitału społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii
Mączyńska, E. (2010). Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości. Biuletyn PTE, 6.
Mączyńska, E. (2010). Przedsiębiorstwo wobec kryzysu i naruszonej równowagi. In R. Sobiecki &J. W. Pietrewicz (Eds.). Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. Warszawa: SGH.
McKeever, E., Anderson, A., & Jack, S. (2014). Entrepreneurship and mutuality: social capital in processes and practices. Entrepreneurship and Regional Development, 26(5-6). http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2014.939536.
Mizgajska, H., & Wściubiak, Ł. (2008). Wpływ wybranych czynników na aktywność innowacyjną MSP sektora high-tech.. In E. Okoń-Horodyńska & A. Zachorowska-Mazurkiewicz (Eds.). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2).
Pakulska (Ed.), Niestabilność otoczenia ? wyzwania dla przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Porter, M. E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Gliwice: Helion.
Rolita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
Roubibi, N., & Mihm, S. (2011). Ekonomia kryzysu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
Sachpazidu-Wójcicka, K. (2014). Conditions for Innovativeness of Industrial Entrepreneurs in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(2). http://dx.doi.org/10.12775/EQUL.2014.013.
Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja. Warszawa: PWN.
Senge, P. M. (2002). Piąta dyscyplina. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Skawińska, E. (2011). Rola kapitału ludzkiego i kapitału społecznego we wzroście konkurencyjności. In E. Skawińska, E. Cyrson, & R. I. Zalewski (Eds.). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Stępniak-Kucharska, A. (2014). Regional Differences in Innovation Activities of Industrial Enterprises in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(2). http://dx.doi.org/10.12775/EQUL.2014.0132.
Szymański, W. (2011). Niepewność i niestabilność gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Śliwiński, R. (2012). Kluczowe czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Teece, D. (2007). Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. Strategic Management Journal, 28. http://dx.doi.org/ 10.1002/smj.640.
Teece, D. J., Pisano G., & Shuen A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18. http://dx.doi.org/10.1 002/(SICI)1097-0266(199708)18:7,509:AID-SMJ882.3.0. CO;2-Z.
Terzivski, M. (2010). Innovation Practice ant Its Performance Implications in Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Manufacturing Sector: A Resource-based View. Strategic Management Journal, 31. http://dx.doi.org/ 10.1002/smj.841.
Thun, J. H. (2008). Empirical Analysis of Manufacturing Strategy Implementation. International Journal of Production Economics, 113. http://dx.doi.org/10.1016/ j.ijpe.2007.09.005.
Tracey, M., Vonderembse, M. A., Lim, J., (1999). Manufacturing Technology and Strategy Formulation: Keys to Enhancing Competetiveness and Improving Performance. Journal of Operations Management, 17. http://dx.doi.org/doi: 10.1016/S0272-6963(98)00045-X.
Wang, C. L., Ahmed, P. K. (2007). Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 9. http://dx.doi. org/doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00201.x.
Wang, C. L., & Cheng, C. Y., & Lin, S. K. (2013). Distributed Feedback Control Algorithm in an Auction-based Manufacturing Planning and Control System. International Journal of Production Research, 51. http://dx.doi.org/10.1080 .00207543.2012.738944.
Wit, B. & Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.
Wojnicka, E. (Ed.). (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
Wright, P. & Kroll, M. J. (1998). Strategic Management: Concepts and Cases. New York: Prentice Hall.
Zott, C. (2003). Dynamic Capabilities and the Emergence of Intraindustry Differential Firm Performance: Insight from a Simulation Study. Strategic Management Journal, 24. http://dx.doi.org/doi: 10.1002/smj.288.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Gajowiak, M. (2015). Asset sources of competitive advantage of SMEs from high-tech sector in the region of greater Poland. Oeconomia Copernicana, 6(4), 73–90. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.030

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.